مهربانان ، شادی آفرینند . حکیم ارد بزرگ

 

شکارچیان جانوران را ، از سرزمینمان بیرون بریزیم . حکیم ارد بزرگ

دیدگاه و اندیشه تاریک ، میدان پرده پوشی (سانسور) را هر روز بزرگتر می کند .  حکیم ارد بزرگ

مهربانان ، شادی آفرینند . حکیم ارد بزرگ

مهربانان ، سرشت آسمانی و پاک خویش را به نمایش گذاشته اند . حکیم ارد بزرگ

آدم های مهربان را نمی توان فراموش ساخت . حکیم ارد بزرگ

رستگاری ، در مهربانی است . حکیم ارد بزرگ

آیا ما مهربان هستیم ؟! آنگاه که در هنگامه دیدار نزدیکان و یا رهایی از رنج و سختی ، جانداری را سر می بریم و با ریختن خونش و خوردن گوشتش جشن می گیریم ؟! به جای این کارها درخت بکاریم ، نان و شیرینی ببخشاییم و دستگیر تنگدستان بوده و براستی مهربان باشیم . حکیم ارد بزرگ

مهرورزان ، آدمیان را به زیباترین واژه ها می خوانند و در روزهای سخت یاور یکدیگر می گردند . حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ

 

ادب دارای ریشه است ، خانواده و فامیل ، نژاد و تبار ، سرزمین و زیستگاه ، همه و همه ، بر میزان ادب هر آدمی تاثیر گذارند .  حکیم ارد بزرگ

راز درست اندوختن خرد ، یکرنگی است و بخشش . حکیم ارد بزرگ

ریاضت ، نادرست است و هیچ خردمندی آن را درست نمی داند . حکیم ارد بزرگ

براستی مهربانان ، فرمانروایان گیتی اند . حکیم ارد بزرگ

به هر اندازه دیگران را گرامی بداریم ، بزرگی و مهر آنها را بدست آورده ایم .  حکیم ارد بزرگ

آنکه دیگران را ابزار پرش خویش می سازد ، خیلی زود تنها خواهد شد .  حکیم ارد بزرگ

تنها با از خودگذشتگی برای دیگران ، می توان جاودانه شد .  حکیم ارد بزرگ

از آدم های کوچک ، نمی توان سیاستمدار بزرگ ساخت .  حکیم ارد بزرگ

سرپرست ، باید نماد کارایی و توانمندی باشد . حکیم ارد بزرگ

 

حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ

 

آنگاه که تلاش می کنیم همه چیز را به زور ، در چنگ خویش داشته باشیم ، دستمان ، خالی تر از هر زمان دیگری است . حکیم ارد بزرگ

باید آرمان جوانان ایران ، بالندگی و رشد میهن در همه دانش های جهان امروز باشد ، نه آنکه در پی قالیبافی ، گلیم بافی ، خوشنویسی ، نقاشی و معرق ، صنایع دستی گوناگون و… باشند . حکیم ارد بزرگ

واژگان خویش را آرام و شمرده بیان کنیم . حکیم ارد بزرگ

دارایی زیاد برای یک جوان ، می تواند ابزار سرگردانی باشد . حکیم ارد بزرگ

هر حماقتی ، شجاعت و بی باکی نیست . حکیم ارد بزرگ

سرزمین روان ما ، میدان کینه توزی ، و دشمنی های بیهوده نیست . حکیم ارد بزرگ

سیاستمدار شایسته ، باید توان پوزش از مردم را نیز داشته باشد . حکیم ارد بزرگ

چه کوچک و ناتوان هستند کسانی که هدفشان ، نابود کردن دانش و هنر دیگران است . حکیم ارد بزرگ

 

حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ

 

بدهکار ، فر و جایگاه خویش را به بازی گرفته است . حکیم ارد بزرگ

ریشه آدم های سست بنیاد ، همانند نی های مرداب ، لرزان است . حکیم ارد بزرگ

آدمهای ماندگار ، تنها به آرمان می اندیشند . حکیم ارد بزرگ

مردمان توانمند ، در میان جشن و بزم نیستند . آنها هر دم ، به آرمانی بزرگتر می اندیشند و برای رسیدن به آن ، در حال پیکارند . حکیم ارد بزرگ

آدم غمزده ، توان نگهبانی از دستاوردهای خویش را ندارد .حکیم ارد بزرگ

آدمهای نیرومند ، در هنگامه آورد و پیکارهای سهمگین نیز ، شادی و امید را به همگان هدیه می دهند . حکیم ارد بزرگ

اگر پایکوبی و شادی نباشد ، جهان را ارزش زیستن نیست . حکیم ارد بزرگ

چه بسیار اشک هایی ، که نوید شادی اند و چه فراوان خنده هایی ، که لبالب از غم و اندوه . حکیم ارد بزرگ

شادی کجاست ؟ جایی که همه ارزشمند هستند . حکیم ارد بزرگ

چه زیبایند ، آنانی که همیشه لبخندی برلب دارند . حکیم ارد بزرگ

آنکه همیشه لبخندی بر لب دارد ، شادی را به همگان هدیه می دهد . حکیم ارد بزرگ

خنده در پس خود ، رازها در سینه دارد . حکیم ارد بزرگ

خنده راستین زیباست و نوای زندگیست . حکیم ارد بزرگ

اندیشه های کوچک ، توان رسیدن به آرزوهای بزرگ را ندارند .  حکیم ارد بزرگ

توان آدمیان را ، با آرزوهایشان می شود سنجید .  حکیم ارد بزرگ

 

حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ

 

/ 0 نظر / 45 بازدید